تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6291
کلاس پرواز
Y